Gujarati Jokes

Some of the best Gujarati Jokes

દસ વરસના મનુએ તેની મિત્ર આનલને પૂછ્યું, ‘તું મોટી થઈશ ત્યારે મને પરણીશ ?’
આનલે કહ્યું : ‘અમારા કુટુંબમાં અમે અમારા ઘરના લોકો સાથે જ પરણીએ છીએ. જો ને મારા કાકા કાકીને જ પરણ્યા છે. મારા મામા મારી મામીને અને મારા માસા મારી માસીને પરણ્યા છે. આમ અમે અમારા સગાને જ પરણીએ છીએ.’
--------(Gujarati Jokes)

એક ભાઈએ દૂરથી એક બોર્ડ થાંભલા પર ઊંચે લગાડેલું જોયું. તે પાસે ગયા, પરંતુ એ બોર્ડ પર લેખેલા અક્ષરો બહુ નાના હતા એટલે એમને બરાબર વંચાયું નહીં. છેવટે બોર્ડ વાંચવા એ ભાઈ થાંભલે ચઢી ગયા! ઉપર ચઢીને એમણે જોયું તો બોર્ડમાં એવું લખેલું કે ‘થાંભલો તાજો રંગેલો છે, અડકવું નહિ.’
--------(Gujarati Jokes- From Viveksblog)
દુનિયા તમારી નોંધ લે, તમને જોઈને ચોંકી ઊઠે એવું ઈચ્છો છો? સહેલું છે યાર ! હાથી પર શીર્ષાસન કરો, ફોટો પડાવો ને પછી ઊંધો લટકાવી દો. પછી જોઈ લો મજા !!
--------(Gujarati Jokes)
સંતાસિંહ એક મકાનને હોટલ માની અંદર ઘૂસ્યા અને જોરથી બૂમ મારીને ઑર્ડર આપ્યો : ‘એક લસ્સી લાના…’
ત્યાં ટેબલ પાછળ બેઠેલ માણસે કહ્યું : ‘સીસ…. આ લાઈબ્રેરી છે.’
સંતાએ માફી માગી અને ધીમેથી કહ્યું : ‘એક લસ્સી લાના….’
--------(Gujarati Jokes)
મિશ્રાજી એક જંગલમાંથી જઈ રહ્યા હતા. એક ચુડેલે એમને અટકાવ્યા.
‘હા….હા….હા…હી…હી..હી….મેં ચુડેલ હૂં…હા……હા….હા…’
મિશ્રાજી : ‘અબે ચૂપ બેસ, મેનુ સબ પતા હૈ, તેરી એક બહેન મેરી બીબી હૈ !’
--  (More Gujarati Jokes)

Patel is a Gujju-bhai. Patel was bragging to his boss one day,' You know, I know everyone there is to know. Just name someone, anyone, and I know them.'

Tired of his boasting, his boss called his bluff, 'OK, Patel how about Tom Cruise?'
'Sure, yes, Tom and I are old friends, and I can prove it.' So Patel and his boss fly out to Hollywood and knock on Tom Cruise's door, and sure enough, Tom Cruise shouts, 'Patel! Great to see you. You and your friend come right in and join me for lunch!' Although impressed, Patel's boss is still skeptical.

After they leave Cruise's house, he tells Patel that he thinks Patel's knowing Cruise was just lucky. 'No, no, just name anyone else,' Patel says.
'President Bush,' his boss quickly retorts.
'Yes,' Patel says, 'I know him, let's fly out to Washington.' And off they go. At the White House, Bush spots Patel on the tour and motions him and his boss over, saying, 'Patel , what a surprise, I was just on my way to a meeting, but you and your friend come on in and let's have a cup of coffee first and catch up.'

Well, the boss is much shaken by now, but still not totally convinced. After they leave the White House grounds, he expresses his doubts to Patel who again implores him to name anyone else.

'The Pope,' his boss replies.
'Sure!' says Patel . 'My folks use to live in Germany, and I've known the Pope a long time.'

So off they fly to Rome. Patel and his boss are assembled with the masses in Vatican Square when Patel says,'This will never work. I can't catch the Pope's eye among all these people. Tell you what, I know all the guards so let me just go upstairs and I'll come out on the balcony with the Pope.' And he disappears into the crowd headed toward the Vatican.

Sure enough, half an hour later Patel emerges with the Pope on the balcony. But by the time Patel returns, he finds that his boss has had a heart attack and is surrounded by paramedics.

Working his way to his boss' side, Patel asks him, 'What happened?'
His boss looks up and says, 'I was doing fine until you and the Pope came out on the balcony and the man next to me said, who's that man on the balcony with Patel?


A Patel walks into a bank in New York City and asks for the loan officer. He says he is going to Europe on business for two weeks andneeds to borrow $5,000.

The bank officer says the bank will need some kind of security for such a loan, so the man hands over the keys to a new Rolls Royce parked on the street in front of the bank. Everything checks out, and the bank agrees to accept the car as collateral for the loan. An employee drives the Rolls into the bank's underground garage and parks it there.

Two weeks later, the man returns, repays the $5,000 and the interest, which comes to $15.41. The loan officer says, "We are very happy to have had your business, and this transaction has worked ut very nicely, but we are a little puzzled. While you were away, we checked you out and found that you are a multimillionaire. What puzzles us is why would you bother to borrow $5,000?"

The Patel replied, "Where else in New York can I park my car for two weeks for 15 bucks?"


HUM HINDUSTANI
 
Gujju (Gujarati)
 

One Gujarati = a share-broker in a Bombay train.
Two Gujaratis = rummy game in a Bombay train.
Three Gujjus = Bombay's noisiest restaurant.
Four Gujjus = stock market scam.

Bengali

 
One Bengali = poet.
Two Bengalis = a film society.
Three Bengalis = political party.
Four Bengalis = two political parties.
 
Bihari
 
One Bihari = Laloo Prasad Yadav.
Two Biharis = booth-capturing squad.
Three Biharis = caste killing.
Four Biharis = entire literate population of Patna.
 
Punjabi
 
One Punjabi =100 kg hulk named Pinky.
Two Punjabis = Pinky with his bigger brother Twinky.
Three Punjabis = assault on the McAloo Tikkis at the local McDonalds.
Four Punjabis = combined IQ equal to one.
 
Mallu
 
One Mallu = coconut stall.
Two Mallus = a boat race.
Three Mallus = Gulf job racket.
Four Mallus = oil slick.
 

UP Bhaiyya
 
One UP bhaiyya = a milkman.
Two UP bhaiyyas = halwai shop.
Three UP bhaiyyas = a fist-fight in the UP assembly.
Four UP bhaiyyas = mosque-destruction squad.
  

Andhraite
 
One Andhraite = chilli farmer.
Two Andhraites = software company in New Jersey.
Three Andhraites = Naxalite outfit.
Four Andhraites = song-and-dance number in a Telugu movie.
 

Kashmiri
 
One Kashmiri = carpet salesman.
Two Kashmiris = carpet factory.
Three Kashmiris = terrorist outfit.
Four Kashmiris = shoot-at-sight order.
 
Tam-Brahm
 
One Tam-Brahm =  priest at the Vardarajaperumal temple.
Two Tam-Brahms = maths tuition class.
Three Tam-Brahms = queue outside the U.S consulate at 4 a.m.
Four Tam-Brahms = Thyagaraja music festival in Santa Clara
 
Bombayite
 
One Bombayite = footpath vada-pav stall.
Two Bombayites = film studio.
Three Bombayites = slum
Four Bombayites = the number of people standing on your foot in the train
   at rush hour
 
Sindhi
 
One Sindhi = currency racket.
Two Sindhis = papad factory.
Three Sindhis = duplicate goods shop in Ulhasnagar.
Four Sindhis = Hong Kong Retail Traders Association.
 
Marwari
 
One Marwari = the neighbourhood foodstuffs adulterator.
Two Marwaris = 50% of Calcutta.
Three Marwaris = finish off all Gujaratis & Sindhis.
Four Marwaris = threaten the Jews as a community.