ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
જીવનલક્ષી સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ અન્ય સાહિત્ય

Find New Poems On Our Facebook Page. Click Here.

If you like this page, tell your friends. Like us on Facebook

Sidebar

Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

Stock trading book

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!

 


Best Gujarati Samachar Newspaper Websites

DivyaBhaskar DivyaBhaskar is one of the leading positioned gujarati samachar newspaper of Ahmedabad Gujarati. The news is good and nutral. Good articles too.

GujaratSamachar     : Gujarati Samachar is one of the leading newspapers of Gujarat, India. Quality of its journalism is questionable but it does a good job in giving you news from every corner of the Gujarat State. If you look at its front page, you will always see that this newspaper gives priority to negative news in the society. It tends to give those samachars that have spice- Masala- in it rather than helping with positive things going on. This was based on my experience on 90s when there was no competition to it. I hope it is more responsible now!   

Sandesh : Sandesh is probably of of the oldest Gujarati News paper. Focused very well on news from every corner of the state.

samabhav : Sambhav is another prominent newspaper in Gujarati

AkilaIndia : Akeela- More focused on Rajkot and Saurashtra. A leading newspaper with Gujarati Samachar in that region of the state

MumbaiSamachar Mumbai Samachar: If you like Stocks and investment, then no Gujarati samachar newspaper can match is mumbai samachar. It is more focused on Gujaratis in Bombay.

Nobat : Nobat Samachar NewsPaper

English Newspapers:

Times of India

The Tribune (Indian)

Economic Times

Best Books on Stock Trading

Visit India- Get details about OCI, PIO, PAN card and order passport photos with OnlinePassportphoto.com