કવિ પંચમ શુક્લ (Kavi Pancham Shukla)

બાથટબમાં માછલી છે

January 1, 2011 – 12:00 am

♥ પંચમ શુક્લ

ચંચલી છે, મનચલી છે, બાથટબમાં માછલી છે,
ક્રીડતી કો  જલપરી છે, બાથટબમાં માછલી છે!

એય ડૂબે, હુંય ડૂબું, બેય ડૂબીને શ્વસીએ,
પંતિયાળી ચૂઈ મળી છે, બાથટબમાં માછલી છે!

મારું પરપોટા સમું અસ્તિત્વ એને છે કબૂલ…
ને ક્ષણેક્ષણ જિંદગી છે, બાથટબમાં માછલી છે!

... પંચમભાઈ શુક્લના બ્લોગ 'પ્રત્યાયન' પર આખી ગઝલ માણવા અહીં ક્લિક કરો.