ડો. દિલીપ મોદી (Dr Dilip Modi)

….. ને સમય છે

એક તું છે, એક હું છું ને સમય છે. - એક.
થાક છે, ચરણો છે, રસ્તો છે, સફર છે. - એક.
કેમ શંકા ને કુશંકાનો અમલ છે ? . - એક.
હા, ઋણાનુબંધની ભીની અસર છે. - એક.
સૌ ચિરંજીવ ખેવનાઓનું ગગન છે. - એક.
આપણી વચ્ચે તો થીજેલો બરફ છે. - એક.
ચાહવા લાયક અજાયબ આ નગર છે. - એક.
આંખ સામે મુક્તિ – બંધનનાં પડળ છે. - એક.
સગપણોનાં- વળગણોનાં કૈં વચન છે. - એક.
છે નદી સંવેદનાની ને ખડક છે. - એક.
આમ જોવા જાવ તો, મંઝિલ તરત છે. - એક.
ધડકનોની ધરતી પર લીલી ગઝલ છે. - એક.

- ડો. દિલીપ મોદી
‘ઉદ્દેશ’ મે – 2005 માંથી સાભાર