મૂળદાસ (Mooldas)

મૂળદાસ    

       

અનુભવીને

      

અનુભવીને એકલું આનંદમાં રહેવું રે ;

ભજવાં શ્રી પરિબ્રહ્મ, બીજું કાંઈ ના જોવું રે… અનુભવીને..

      

વેદ જોયા, કિતાબ જોઈ, સરવ જોઈને જોયું રે;

પણ પ્રભુના નામ વિના, સરવે ખોયું રે… અનુભવીને…

      

અવર કોઈના આત્માને દુ:ખ ન દેવું રે ;

સુખદુ:ખ જ્યારે આવી પડે, ત્યારે સહીને રહેવું રે… અનુભવીને…

        

જાપ અજપા જાપ જપે, ત્રણ લોકમાં તેવું રે ;

મૂળદાસ કહે મોહ મદ મૂકી, મહાપદમાં રહેવું રે… અનુભવીને…

      

મૂળદાસ

જીવનકાળ: 1675- 1779