ભીખુ કપોડિયા (Gujarati Kavi Bhikhu Kapodia)

જન્મ: જુલાઈ 8, 1949    

તમે ટહુક્યાં ને…            

તમે ટહુક્યાં ને આભ મને ઓછું પડ્યું…

ટહુકારે એક એક ફૂટી પાંખો ને હવે

આખું ગગન મારું ઝોલે ચડ્યું…  

       

લીલી તે કુંજમાંથી આવ્યા બે બોલ

જેમ ઊજળી કો સારસની જોડ,

પાંખનો હેલાર લઈ પાંપણિયે, ઉર મારું

વાંસળીને જોડ માંડે હોડ.

તરસ્યાં હરણાંની તમે પરખી આરત

ગીત છોડ્યું કે કુંજમાંથી ઝરણું દડ્યું… 

          

મોરનાં તે પીંછામાં વગડાની આંખ લઈ

નીરખું નીરખું ન કોઈ ક્યાંય,

એવી વનરાઈ હવે ફાલી સોનલ ક્યાંય

તડકાની લ્હાય નહીં ઝાંય.

રમતીલી લ્હેરખીને મારગ ન ક્યાં..ય

વન આખું રે લીલેરા બોલે મઢ્યું…         

ભીખુ કપોડિયા

જન્મ: જુલાઈ 8, 1949

અમર ગીતો ( ગુજરાતી સાહિત્યનો અમર વારસો ) માંથી સાભાર

સંપાદન: ચંદ્રકાન્ત શેઠ

પુસ્તક પ્રકાશક અને વિક્રેતા: આર. આર. શેઠની કંપની

Web: www.rrsheth.com