ધીરો  (Ancient Gujarati Poet Dhiro)

18મી સદી ઉત્તરાર્ધ     અવસાન 1825

  Click for complete  જીવન ઝાંખી on Gujarati Sarswat Patichay

ખબરદાર ! મનસૂબાજી - ધીરો

Filed by— સુરેશ જાની (Sureshbhai Jani @ 12:30 am)

ખબરદાર ! મનસૂબાજી,
ખાંડાની ધારે ચડવું છે;
હિંમત હથિયાર બાંધી રે,
સત્ય લડાઇએ લડવું છે. - ખબરદાર ! મનસૂબાજી…

એક ઉમરાવને બાર પટાવત,
એક એક નીચે ત્રીસ ત્રીસ;
એક ધણીને એક ધણિયાણી એમ,
વિગતે સાતે ને વીશ;
સો સરદારે ગઢ ઘેર્યો રે,
તેને જીતી પાર પડવું છે.- ખબરદાર ! મનસૂબાજી…

પાંચ પ્યાદલ તારી પૂંઠે ફરે છે,
ને વળી કામ ને ક્રોધ;
લોભ, મોહ ને માયા, મમતા એવા,
જુલમી જોરાવર જોધ;
અતિ બલિષ્ઠ સવારી રે,
એ સાથે આખડવું છે.  - ખબરદાર ! મનસૂબાજી…

પ્રેમપલાણ ધરી જ્ઞાનઘોડે ચડી,
સદ્ ગુરુ શબ્દ લગામ;
શીલ સંતોષ ને ક્ષમા ખડ્ ગ ધરી,
ભજન ભડાકે રામ;
ધર્મઢાલ ઝાલી રે,
નિર્ભે નિશાને ચઢવું છે. - ખબરદાર ! મનસૂબાજી…

સૂરત નૂરત ને ઇડા પિંગળા,
સુષુમણા ગંગાસ્નાન કીજે;
મન પવનથી ગગનમંડળ ચઢી, Z
’ધીરા’ સુરારસ પીજે, રાજ ઘણું રીઝે રે;
ભજન વડે ભડવું છે. - ખબરદાર ! મનસૂબાજી…

- ધીરો   જીવન ઝાંખી

         # તરણા ઓથે ડુંગર રે!  ડુંગર કોઇ દેખે નહીં.”