ભૂમિ એસ. ભટ્ટ (Bhumi S. Bhatt)

ગઝલ

નયનથી જો મળે નયન બે ઘડી,
દિલમાં કોઈના ઉતરાય છે.
   
આંખો જો હોય કોઈની દર્પણ સમી,
અંતરના બધાં ભેદ કળાય છે.
     
અંશ મળે જો આ નયનમાં પ્રેમ તણો,
કંઈક સરિતાના વ્હેણ રચાય છે.
     
જાત હશે જો એ કોઈ પરમ તણી,
વાત દરિયાની કરી છલકાય છે.
      
પામી જો એ સરિતા પંથ સાગર ભણી,
જોજો તો ખરા કેવી મલકાય છે.